Hem

Välkommen till EMMA!

Forskningsprogrammet EMMA ska utveckla metoder för att använda laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning och vegetationskartering, såväl på land som i havet.

I programmet kommer nya metoder för halvautomatisk kartering och förändringsanalys av vegetation på land och på grunda havsbottnar att utvecklas.

Programmet har två inriktningar: En terrester del, som leds av Sveriges lantbruksuniversitets fjärranalysavdelning och en akvatisk del, som leds av Totalförsvarets forskningsinstitut. Vid akvatiska tillämpningar bidrar laserskanningen med data om djup och vattenvegetationens struktur. Dessutom ger laserskanningen data för kalibrering av flygbildernas färginformation, vilket möjliggör kartering av havsbottnars färg.

Bland programmets landtillämpningar märks förbättrade metoder för vegetationskartering med stöd av laserskannerdata och digitala flygbilder; samt metoder för att med laserskannerdata från flera tidpunkter objektivt skilja ut områden där vegetationen har förändrats. Tekniken förväntas bland annat vara lämplig för övervakning av trädlinjens förändring i fjällen, samt övervakning av igenväxning i öppna landskap.

Naturvårdsverket bidrar med 3 miljoner kr per år och programmet förväntas pågå i fyra år.