Forskning

I forskningsprogrammet EMMA utvecklas automatiska och halvautomatiska metoder för att använda laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning och vegetationskartering, såväl på land som i havet. Väsentligt ökade möjligheter att följa vegetationens utveckling erhålls då informationen från de nya flygburna sensorerna integreras med referensmätningar i fält. I programmet kommer nya metoder för halvautomatisk kartering och förändringsanalys av grunda havsbottnar att utvecklas, där laserskanningen bidrar med data om djup och vattenvegetationens struktur. Dessutom ger laserskanningen data för kalibrering av flygbildernas färginformation, vilket möjliggör kartering av havsbottnars färg. Bland programmets landtillämpningar märks förbättrade metoder för vegetationskartering med stöd av laserskannerdata och digitala flygbilder; samt metoder för att med laserskannerdata från flera tidpunkter objektivt skilja ut områden där vegetationen har förändrats. Tekniken kan bland annat användas för övervakning av trädlinjens förändring i fjällen, samt övervakning av igenväxning i öppna landskap.