EMMA-programmets slutrapport klar

Rapporten sammanfattar resultat från EMMA-programmet. Författarna beskriver metoder för att använda data från flygburen laserskanning och från digital flygfotografering för miljöövervakningens och naturvårdens behov av att kartlägga vegetation såväl på land som på grunda havsbottnar.

Resultaten för den akvatiska miljön visar på ett antal tillämpningar som direkt kan omsättas i praktiken. Undersökningar i pilotområden gav till exempel bra resultat vid kartläggning av hårda respektive mjuka bottnar.

Inom EMMA-programmets terrestra delar har data från flygburen laser gett information om markens form, vegetationens höjd, slutenhet och i viss utsträckning även den vertikala skiktningen och fördelningen av vegetationen.

Användningen av färginformation från digitala flygbilder tillsammans med laserdata har undersökts i såväl EMMA-programmets akvatiska som terrestra del och i den terrestra delen har automatiserad användning av tredimensionella punktmoln från matchade flygbilder undersökts.

En ansats i EMMA-programmet har varit att integrera akvatiska och terrestra miljöer. Detta gjordes i ett pilotområde där resultat från laserskanning kombinerades med tolkning av flygbilder och ett sömlöst kartskikt av kustzonen skapades.

En PDF-version av rapporten kan hämtas här.

Publikationen kommer som trycksak inom kort.