Flygburen laser hittar vindfällda träd

Höststormarna lämnar spår i form av vindfällda träd i våra skogar. För skogsbruket är vindfällen något negativt, samtidigt är liggande träd positivt för artrikedomen i skogen. Av såväl ekonomiska som ekologiska skäl är det alltså önskvärt att kunna kartlägga var vindfällena finns.
Mattias Nyström, doktorand vid SLU och knuten till EMMA, visar i en kommande studie att mätningar med flygburen laser och efterföljande automatisk analys hjälper till att hitta en stor del av alla vindfällen. Data från lasermätningen behandlas på två sätt: Först skapas en modell av marken utan ojämnheter, därefter skapas en ny modell som inkluderar små ojämnheter. I skillnaden mellan dessa två modeller framträder de liggande träden.
– Studien visar att laserskanning ger goda möjligheter att lokalisera vindfällen även under krontaket av kvarvarande träd. Metoden går även att använda för att beräkna mängden vindfällen efter en större storm, genom att flyga i stråk och med hjälp av statistik uppskatta det totala antalet, säger Mattias.
Tidigare har även EMMA-medarbetaren Helle Skånes, Stockholms universitet, visat att det är möjligt att med hjälp av visuell tolkning av tredimensionella laserdata urskilja liggande träd som skyms under trädkronorna. Först filtrerar man bort alla laserpunkter som ligger över en viss höjd, därefter framträder detaljer under krontaket.