Igenväxning av åkermark kan övervakas med laser

Det öppna odlingslandskapet hålls ofta fram som en kulturmiljö som bör bevaras. Det rymmer också en rik flora och fauna. Åkermark som växer igen är därför negativt för den biologiska mångfalden. I en studie som genomförts i Remningstorp i Västergötland har nu forskare knutna till EMMA visat att det är möjligt att mäta höjden på små träd i åkermark med hjälp av flygburen laser och på så sätt övervaka graden av igenväxning.
– Att kunna upptäcka små nya träd i gräsmarker är viktigt, både för övervakning av jordbrukslandskapet och skogsplanteringar som görs som en del av klimatöverenskommelser. Detta försök syftar till att fastställa vad som är möjligt med bästa tillgängliga fjärranalysteknik, säger professor Håkan Olsson, SLU.
I försöket mättes först höjden på många små träd i en igenväxande åker, både för hand och med hjälp av flygburen laser. Därefter kapades två tredjedelar av träden antingen helt eller till hälften, medan en tredjedel lämnades intakta. Efterföljande lasermätning visade att det går att urskilja höjdförändringen för enskilda träd som är lika höga, eller högre än det omgivande gräset. Försöket gjordes med laserdata som var tätt skannade, med en punkttäthet om cirka 50 laserreturer per kvadratmeter.