Land och havsbotten möts i studie av kustzonen

I kustområden finns många intressenter och konflikter uppkommer ofta mellan bevarande av natur- och kulturmiljö och exploateringsintressen. Kunskap om förhållandena på land och i vatten behövs därför för att kunna ta fram beslutsunderlag för bedömningar och avvägningar mellan olika intressen.
– I dag utförs kartering av land och vattenmiljöer oftast separat. Detta är inte ett framgångsrikt angreppssätt om man önskar studera kustzonen som en integrerad övergångszon mellan land och vatten. Ny teknik medger numera en integrerad kartering av strandzonen såväl på land som i vatten, säger EMMA-medarbetaren Bengt Rydell, SGI.
I EMMA studeras hur laserskanning och digitala flygbilder kan användas för en integrerad kartering av strandzonen såväl på land som i vatten. Studien har genomförts för ett område i Åhus i Kristianstads kommun. Målet är att visa hur den senaste utvecklingen inom batymetrisk laser, topografisk laser och digitala flygbilder ger nya möjligheter till en samlad kartering av land- och vattenområden i strandnära områden. Genom att kombinera resultat från laserskanning och tolkning av flygbilder går det att skapa sömlösa kartor över land och vatten som kan användas för naturvård, fysisk planering och riskvärdering.