Om EMMA

Flygburen laserskanning som en teknik för detaljerad kartering har utvecklats snabbt under det senaste decenniet. Med system för mätningar över land kan man numera göra över 200 000 decimeternoggranna lägesbestämningar per sekund för punkter på marken och i vegetationen. Tekniken används främst för att framställa mark-höjdmodeller, 3D-stadsmodeller samt för skogsinventering. Det finns även flygburna laserskannersystem för djupmätningar i havet, vilka fungerar väl ned till ca 2-3 gånger siktdjupet. Även digital flygfotografering har utvecklats snabbt. De digitala flygbilderna erbjuder bättre färginformation och 3D-modeller kan beräknas från digitala bildserier. Den tekniska utvecklingen inom laserskanning och digital flygfotografering är fortsatt mycket snabb, vilket motiverar en kunskapsuppbyggnad kring teknikens tillämpningar inom naturvården.

I forskningsprogrammet EMMA utvecklas automatiska och halvautomatiska metoder för att använda laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning och vegetationskartering, såväl på land som i havet. Väsentligt ökade möjligheter att följa vegetationens utveckling erhålls då informationen från de nya flygburna sensorerna integreras med referensmätningar i fält. I programmet kommer nya metoder för halvautomatisk kartering och förändringsanalys av grunda havsbottnar att utvecklas, där laserskanningen bidrar med data om djup och vattenvegetationens struktur. Dessutom ger laserskanningen data för kalibrering av flygbildernas färginformation, vilket möjliggör kartering av havsbottnars färg. Bland programmets landtillämpningar märks förbättrade metoder för vegetationskartering med stöd av laserskannerdata och digitala flygbilder; samt metoder för att med laserskannerdata från flera tidpunkter objektivt skilja ut områden där vegetationen har förändrats. Tekniken kan bland annat användas för övervakning av trädlinjens förändring i fjällen, samt övervakning av igenväxning i öppna landskap.

Informationsfolder (PDF)

Poster (PDF)