Rapporter

 

Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö. Håkan Olsson, Helle Skånes, Michael Tulldahl, Sofia Wikström, Hans Kautsky, Bengt Rydell, Erik Årnfelt, Jan Eklöf och Ove Steinvall. Programmets slutrapport. Naturvårdsverket, Rapport 6633. ISBN 978-91-620-6633-8

Klassning av fjällbjörkskog enligt FAO:s definition av skogsmark med hjälp av flygburen laserskanning. Nils Lindgren. Examensarbete, jägmästarprogrammet, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, EX0707

WP A1

Initial report on statistical separability of vegetation and bottom types in laser data. Michael Tulldahl och Sofia Wikström. Teknisk rapport FOI-R--2961--SE

WP A2

En första utvärdering av användarfall för lidarmätningar av grunda bottnar och strandmiljöer längs Sveriges kuster. Sofia A. Wikström och Michael Tulldahl. AquaBiota Notes 2010:2

Användarfall för lidarmätningar av grunda bottnar och strandmiljöer längs Sveriges kuster - Inledande rapport. Sofia A. Wikström, Michael Tulldahl, Martin Isæus, Hans Kautsky, Bengt Rydell, Niklas Strömbeck, Erik Årnfelt. AquaBiota Notes 2009:1

WP A3

Proposed Choice of Experimental Studies - New Technologies for Benthic Habitat Mapping. Michael Tulldahl, Hans Kautsky. Teknisk rapport FOI-R--3025--SE

New Technologies for Benthic Habitat Mapping - Literature Study. Hans Kautsky, Michael Tulldahl, Ove Steinvall, Niklas Strömbeck, Sofia Wikström. Teknisk rapport FOI-R--3013--SE

Kustzonen (WP A1, A2, T1)

Laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning. Kustzonen – tillämpning i Åhus. Bengt Rydell, Helle Skånes, Michael Tulldahl, Sofia Wikström. SGI Publikation 7, Statens geotekniska institut

WP T1

Visual interpretation of vegetation characteristics in laser data. Helle Skånes, Anders Glimskär, Anna Allard. Arbetsrapport 314 2011, SLU